KÖZÉP-EURÓPAI CLUB PANNONIA

 Közhasznú Egyesület (KEP)

egységes szerkezetű Alapszabálya

 

A Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület közgyűlésén Alapszabályát a következőkben módosítja a Fővárosi törvényszék 12. Pk. 60.958/2001/13 sz. végzésre figyelemmel, és állapítja meg egységes szerkezetben:

 

I.

Általános rendelkezések

 

1.

Az Egyesület jellege

 

A Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület  (továbbiakban: Egyesület) a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező, egyesületi formában működő jogi személy. 

 

2.

Az Egyesület neve, székhelye képviselete

 

Az Egyesület neve: Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület

Rövidített neve: KEP Egyesület

Székhelye: 1094 Budapest, IX. Liliom u. 44.

Az egyesület honlapja: www.kepcp.hu

Működése kiterjed az ország egész területére, valamint a határon túlra.

Az Egyesület feltétlen tiszteletben tartja az emberi méltóságot, amely az emberi élettel eleve együtt járó minőség, és mint ilyen oszthatatlan és korlátozhatatlan, s ezért minden emberre nézve egyenlő.

Az Egyesület alapelvként szögezi le azt, hogy a diszkrimináció minden formáját elutasítja. Azonosul az Alaptörvény XV. cikkében rögzített elvekkel.

Az egyesület vagyoni hozzájárulása, azok értéke vagyon rendelkezésre bocsátása és módja a  tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból, pályázatokon való részvételből  szerzett pénzbeli és nem pénzbeli eszközökkel fedezi.

 

Képviselete: az Egyesületet az Elnök, valamint az Ügyvezető Elnök önállóan, akadályoztatásuk esetén az Elnökség által erre kijelölt tag/ok képviseli/k.

 

 

II.

Az Egyesület célja, és a célja eléréséhez szükséges eszközök

 

3.

Az Egyesület célja

 

Az Egyesület célja:

·         A közép-európai  kapcsolatok ápolása az Európai Unió normáinak megfelelően, elsősorban a gazdasági élet, a tudomány, a környezetvédelem, a kultúra, a történelmi hagyományok, az idegenforgalom, a nemzetiségi ügyek, az információcsere és a médiamunka területén,

 

Az Egyesület pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem fogad el.

     Az Egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 2.§ 20. pontjában (Továbbiakban: Civil törvény) rögzített módon közhasznú tevékenységet végez.

 E közhasznú tevékenység(ek)et az alábbi közfeladat(ok)hoz kapcsolódóan végzi, e közfeladat(ok) teljesítését a 4. pontban rögzített jogszabályhely(ek) írja (írják) elő. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

 

 

4.

Az Egyesület céljának eléréséhez szükséges eszközök

 

Eszmei eszközök:

·         Rendezvények, előadások, gyűlések

·         Klubestek, vitaestek

·         Tanulmányutak, sajtóutak

·         Kiadványok megjelentetése

 

Az anyagi eszközök a III. 6. 1. pontban kerülnek meghatározásra.

 

Az Egyesület céljait közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatását közhasznú egyesület formájában végzi.Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

 

Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi a hatályos törvények értelmében:

 

- tudományos tevékenység, kutatás,

  2004. évi CXXXIV. Tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5.§ (3)

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

        2011. évi CXC. Tv. a nemzeti köznevelésről 4§ (1)  m, n, u.; 74.§ (1)

- kulturális tevékenység,

        1991. évi XX. Tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,

         valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b)

- kulturális örökség megóvás, műemlékvédelem (nemzeti emlékhelyek védelme)

        2001. évi LXIV. Tv. a kulturális örökségvédelemről 4.§, 5.§ 1-2. bek.

        2011. évi CLXXXIX tv. MAgyarország helyi önkormányzatairól szóló tv. 13.§ (1) 7.).

- A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli

   magyarsággal kapcsolatos tevékenység

         2011. évi CLXXIX tv. A nemzetiségek jogairól 115. § a)-i)

 

 

 

III.

Egyesület gazdálkodása

 

5.

Az Egyesület vagyona

 

1.       Az  Egyesület a rendelkezésére álló vagyoni eszközökkel és a Közgyűlés által elfogadott éves költségvetési előirányzat szerint gazdálkodik.

2.       Az Egyesület vagyonát pénz- és egyéb eszközei, ingó, ingatlan vagyontárgyai, valamint vagyoni értékű jogok képezhetik.

3.       Az Egyesület a készpénzállományát bankszámlán, illetve házi pénztárban helyezi el.

 

 

6.

Az Egyesület gazdálkodása

 

1.       Az Egyesület főbb bevételei:

·         Tagdíj, amelynek éves összegét a Közgyűlés határozza meg

·         Adományok

·         Hagyományok, alapítványok, felajánlások

·         Rendezvények bevételei

·         Kiadványok megjelentetéséből származó bevétel

·         Egyéb bevételek

·         Sikeres pályázatok

 

2.       Az Egyesület főbb kiadásai:

·         Az Egyesület céljainak megvalósításához szükséges személyi és dologi kiadások, melyek az alaptevékenység ellátásához, illetve a bevételek megszerzéséhez szükségesek

·         A szakmai anyagok, készítésének, beszerzésének és terjesztésének költségei

·         Az Egyesület egyéb működési költségei

·         Az Egyesület széleskörű feladatainak ellátását biztosító egyéb tevékenységének költségei

 

3.       Az utalványozás jogát a vonatkozó szabályokban előírt módon és az Egyesület költségvetésének megfelelően az Egyesület Elnöke és Ügyvezető Elnöke önállóan gyakorolja.

 

4.       Tartozások:

·         Az Egyesület tartozásaiért az Egyesület teljes vagyonával felel.

·         A Tagok csak tagdíjat kötlesek az Egyesületnek fizetni, az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 

5.       Az Egyesület elsődlegesen gazdasági vállalkozási, szolgáltatási tevékenységet nem folytathat.

 

6.   Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja;

 

 

 

 

IV.

Az Egyesület tagjai

 

7.

Rendes tagok, tiszteletbeli tagok

 

 1. Az Egyesület tagjai lehetnek:

a. Rendes tag

b. Tiszteletbeli tag

 

 1. Rendes tag lehet minden olyan magyar illetve külföldi állampolgár, és minden olyan magyar illetve külföldi székhelyű jogi személy, aki/amely elfogadja az Egyesület alapszabályát, vállalja a tagdíj fizetését, és részt kíván venni az Egyesület munkájában.
 2. Tiszteletbeli tag lehet minden olyan magyar illetve külföldi állampolgár, és minden olyan magyar illetve külföldi székhelyű jogi személy, aki/amely az Egyesület munkáját kiemelkedő módon segíti, és akit az Elnökség arra érdemesnek tart.

 

8.

A tagsági viszony keletkezése

 

 1. A felvételi szándékot írásban kell közölni az Elnökséggel. A tagfelvételről a soron következő elnökségi ülés többségi határozattal dönt.
 2. A tiszteletbeli tagot az Elnökség felkérésére a Közgyűlés választja meg, a tisztség  az elfogadásával keletkezik

 

9.

A tagok jogai

 

 1. A rendes tag jogai:
 2. A tiszteletbeli tag jogai:

·         Tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésein,

·         Jogosult az Egyesület tevékenységéről rendszeres tájékoztatást kapni,

·         Nem választhat másokat tisztségre és tisztségviselőnek nem választható

·         Segíti az Egyesület munkáját

 

A tagokat megillető jogok csak személyesen, vagy közokiratba foglalt, írásos meghatalmazással gyakorolhatók, a jogi személy tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolhatják.

 

 

 

10.

A tagok kötelezettségei

 

 1. A rendes tag kötelezettségei:

- Segítse az Egyesület céljai elérését szolgáló tevékenységet

- Megnyilvánulásaiban tegyen eleget a jogi, erkölcsi, szakmai etikai normáknak,

- Tartsa be az Egyesület etikai normáit, alapszabályát,

- Tegyen eleget a tagdíjfizetési kötelezettségének

 

2. A tiszteletbeli tag köteles az Egyesület etikai normáit és az alapszabályt betartani, nem köteles azonban tagdíjat fizetni

 

 

 

11.

A tagság megszűnése:

 

1. a rendes tag tagsága megszűnik

-          a tag halálával, jogi személy esetén jogutód nélküli megszűnésével

-          kilépésével,

-          kizárással,

-     törlés,

-          az Egyesület megszűnésével,

 

2. a tiszteletbeli tag tagsága megszűnik:

-          a tag halálával, jogi személy esetén jogutód nélküli megszűnésével,

-          kilépésével,

-          kizárással,

-          „tiszteletbeli tag” cím visszavonásával

-          az Egyesület megszűnésével

 

Az Elnökség ”tiszteletbeli Tag” cím visszavonásáról szóló döntésével megszűnik a tiszteletbeli tag tagsága, ha erre a tag méltatlan volt.

A kilépéssel megszűnik a rendes tag, tiszteletbeli tag tagsága, ha szándékát az Elnökségnek írásban bejelentette. A tag a bejelentés Elnökség által történő átvételével kilépettnek tekinthető.

 

Az Elnökség törli a rendes tagot a tagságból, ha a tagdíjfizetési kötelezettségének több mint fél évig – az Elnökség igazolható írásbeli felhívása ellenére, az abban foglalt póthatáridőre- nem tett eleget, az írásbeli felszólításban figyelmeztetni kell a tagot a tagdíjfizetés póthatáridőre törénő elmulasztásnak következményére..

 

Az Elnökség kizárja a rendes tagot, a tiszteletbeli tagot a tagságból, ha az Egyesület etikai normáit, alapszabályának rendelkezéseit súlyosan megszegi.

 

Törlés, kizárás, illetőleg a „tiszteletbeli tag” cím visszavonása esetén az Elnökség határozata ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.

 

A kizárás alapjául szolgáló magatartás – azaz (1) az Egyesület etikai normái, alapszabályának rendelkezései súlyos megszegése – megvalósulása, (2) az Egyesület tekintélyét csorbító magatartás tanúsítása, (3) az Egyesület céljai megvalósítását akadályozó magatartás fegyelmi eljáráshoz vezet. A fegyelmi eljárást az Elnökség folytatja le, fegyelmi büntetésként az (1) esetben kizárás, a (2) és a (3) esetben megrovás szabható ki a magatartást tanúsító tagokkal szemben. Az Elnökség határozata ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. A fellebbezés beérkezését követően a fellebbezés elbírálásra a közgyűlést legkésőbb 60. napra kell összehívni.

 

A kizárás alá vont tagot értesíteni kell az eljárás megindításáról. Lehetőséget kell a kizárási eljárás alá vont tagnak, hogy védelmére felhozható tényeket és bizonyítékokat előadja. A meghozott határozatot igazolható módon írásban közölni kell és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.

11.2.

 

A tagokra és tsutségviselőkre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok

 

Az egyesület a tagokra, a vezető tisztségviselőkre és a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat az alábbiak szerint állapítja meg:

 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

[A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok]

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

[A felügyelőbizottság létrehozása és tagsága]

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

 

 

V.

Az Egyesület szervei

 

12.

Közgyűlés

 

1.       Az Egyesület döntéshozó szerve a tagokból álló Közgyűlés.

A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot írásban, a napirend közlésével igazolható módon meg kell hívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie, vagy a vezető tisztségviselő a meghívónak az egyesület honlapján való  közzétételével hívja össze a közgyülést. A közzétételre is a meghívóra vonatkozó szabályok vonatkoznak.

1.2. A meghívónak (közzételnek) tartalmaznia kell

a) az egyesület nevét és székhelyét;

b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;

c) az ülés napirendjét.

1.3 A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

1.4 A döntéshozó szerv az ülését az egyesület székhelyétől eltérő helyen is tarthatja.

1.5 Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

1.6 A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

1.7 A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, 4 napon belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

1.8. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

1.9 Amennyiben a napirend kiegészítésre kerül az 1.7 és 1.8 pont alapján, abban az esetben az új napirendi pontokról a tagságot igazolható módon értesíteni kell.

.

2. A Közgyűlés nyilvános.

A Közgyűlést a Szövetség a székhelyén, vagy az Elnökség által a meghívóban meghatározott egyéb helyszínen tartja.

3.      A közgyűlésen a rendes tagok szavazati joggal, a tiszteletbeli tagok

 tanácskozási joggal vesznek részt. A Közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet a napirendi     pontjaiban érdekelt természetes vagy jogi személy. A tanácskozási joggal résztvevő meghívottak   körét az Egyesület Elnöksége meghatározhatja.

 

2.       A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

-         az Egyesület alapszabályának jóváhagyása, illetőleg módosítása. Az Alapszabály módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

-         az Elnökség megválasztása, felmentése, visszahívása,

-         a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, felmentése, visszahívása,

-         a tagdíj összegének megállapítása,

-         döntés bel- és külföldi, illetve nemzetközi szervezetbe, szövetségbe történő be- és kilépésről,

-         döntés lapindításról,

-         az Egyesület céljának megváltoztatásához, megszűnésénekés más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondásához  valamennyi tag kétharmadának igenlő szavazat szükséges,

-         Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekké válhat szét.

-         az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, a 2011. évi CLXXV törvény 29.§ szerinti

       tartalommal összeállított közhasznúsági melléklet elfogadása,

-         állásfoglalás, döntés mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály vagy hatályos jogszabályok a Közgyűlés hatáskörébe utalnak.

 

3. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal bíró tagok 50%+1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén tizenöt napon belül, azonos napirenddel újabb ülést kell tartani, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha erre a tagokat a meghívóban előzetesen figyelmeztették.

 

A közgyűlés határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. A közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) a közgyűlés határozatától függően titkos vagy nyílt szavazással választja meg. A közgyűlés tisztségviselőit (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámlálók) megválasztása akként történik, hogy az Egyesület elnökének javaslatára a közgyűlés nyilt szavazással, egyszerű többséggel választja meg Őket. 

 

Titkos szavazást kell elrendelni, ha ezt a jelenlévő tagok egyharmada indítványozza, illetőleg jelen alapszabály ezt előírja.

 

4. Évente legalább egy alkalommal rendes közgyűlést kell tartani

 

5. Rendkívüli közgyűlést kell tartani:

-          ha ezt a bíróság elrendeli

-          ha az Egyesület Felügyelő Bizottsága kezdeményezi,

-                   ha a tagság egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri.

     Az Elnökség köteles Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések céljából, ha

-         Az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi

-         Az Egyesület  előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni

-         Az Egyesület céljainak elérése veszélybe kerül   

 

A fenti okok miatt összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy a Szövetség megszüntetéséről dönteni.

 

6. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) , élettársa a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Valamint a 11.2 pontban felsorolt esetekben.

Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

7. Közgyűlés  minden lényeges döntését Jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja  a levezető elnök és a közgyűlés által erre kijelölt két hitelesítő tag.

 

A közgyűlés levezető elnöke a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a Határozatok Könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé.

 

Az Ügyvezető Elnök köteles a közgyűlés és az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is).

 

Az Ügyvezető Elnök köteles a közgyűlés és az Elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet a döntés meghozatalától számított 5 napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni és az interneten közzétenni.

 

 

13.

Az Elnökség

 

 1. Két Közgyűlés között az Egyesület tevékenységét a tizenöt tagú Elnökség irányítja.

Az Elnökség tagjai:     az Egyesület Elnöke,  

a Társelnöke,

az Ügyvezető Elnöke,

a hét tanácsadó (alelnök)

a klubigazgató

a belföldi titkár,

a nemzetközi titkár,

a gazdasági felelős,

szóvivő

Az Elnökség tagjává bármely rendes tagot megválaszthatja a Közgyűlés.

 

 1. Az Elnökség hatáskörébe tartozik

 

-          a Közgyűlés előkészítése, összehívása, az Egyesület éves, illetve időszakos programjának kidolgozása, megvalósításának megszervezése,

-          az Egyesület céljainak megvalósítására szükség szerint állandó és ad hoc bizottságok, szekciók alakítása, feladataik meghatározása, a bizottságok, szekciók vezetőinek megbízása, felmentése, ezen bizottságok, szekciók az Elnökségnek tartoznak beszámolni, illetőleg az Elnökségnek tartoznak tájékoztatást adni,

-          a munkaterv és éves költségvetés, valamint a mérleg és eredmény-kimutatás jóváhagyása,

-          döntés a tagfelvétellel és kizárással kapcsolatos, valamint a fegyelmi ügyekben,

-          az Egyesület szenátora cím adományozása kiemelkedő teljesítményért.

 

 1. Az Elnökség határozatképes, ha azon a tagok 50%+1 fő jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazást kell elrendelni, ha ezt a jelenlévő tagok egyharmada indítványozza, illetőleg jelen alapszabály ezt előírja.

Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább 50% + 1 fő elnökségi tag jelen van. Az Elnökség üléseire – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg.

 

 1. Az Elnökség üléseit évente legalább két alkalommal tartja. Az ülést az Egyesület Elnöke, akadályoztatása esetén az Ügyvezető Elnök hívja össze és vezeti. Az ülésre az Elnökségi tagokat a napirend közlésével igazolható módon meg kell hívni. A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 napnak kell lennie Bármelyik Elnökségi tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, és azt napirendre tűzni, ha azt az Elnökségi tagok többsége megszavazza.

A Felügyelő Bizottság elnökét az elnökségi ülésre meg kell hívni.

            Az Elnökség üléséről jegyzőkönyv készül.

 

 

Az Egyesület képviselői  Az Elnök és az Ügyvezető Elnök              

 

Az Ügyvezető Elnök köteles az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya.

Az Elnökség köteles beszámolni a Közgyűlés előtt tevékenységéről. Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni.

 

 

 

 

14.

Felügyelő Bizottság

 

 

1. Az Egyesület gazdasági, pénzügyi tevékenységének ellenőrzésére a Közgyűlés három évre három tagból, azaz egy elnökből és két tagból álló Felügyelő Bizottságot választ.

 

Nem választható a bizottság tagjává az, aki az Elnökség tagja, vagy az Egyesület hivatali szervezetének főállású munkatársa.

 

2. A Felügyelő Bizottság feladata:

-          figyelemmel kíséri és ellenőrzi az Egyesület jogszabály és alapszabály szerinti működését, rendelkezésre álló eszközök ésszerű és célszerű felhasználását, pénzügyi és költséggazdálkodását, a Közgyűlés határozatainak végrehajtását

-          felülvizsgálja és véleményezi a gazdáslkodásról szóló beszámolót és az éves mérleget,

-          megllapításairól tájékoztatja az Elnökséget és jelentést tesz a Közgyűlésnek

 

3. A Felügyelő Bizottság  hatásköre és működési előírásai:

(1) ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

(2) tagja a közhasznú szervezet ügyvezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.

(3) köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

(4) indítványára az intézkedésre jogosult vezető szervet – az indítvány megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

(5) köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.

 

4. A Felügyelő Bizottság feladatainak ellátásához szakértőt is alkalmazhat.

 

5.A Felügyelő Bizottság munkáját  a Bizottság elnöke irányítja, akit a bizottság tagjai választanak maguk közül titkos szavzással.

 

6. A Feügyelő Bizottság évente legalább egy ülést tart. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását –az ok és a cél megjelölésével- a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni az ülés harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról igazolható módon. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs.

 

7. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha azon mindegyik tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazássssal hozza. Titkos szavazást kell elrendeli, ha ezt a a jelenlévő tagok egyaharmada indítványozza, illetőleg az alapszabály ezt előírja.

 

 

 

15

Tisztségviselők

 

 1. Az Egyesület tisztségviselői: az Egyesület Elnöke, a Társelnöke, az Ügyvezető Elnöke, a hét tanácsadó (alelnök), a klubigazgató, a belföldi titkár, a nemzetközi titkár, a gazdasági felelős, a szóvivő, és a Felügyelő Bizottság tagjai.

A tisztségviselőket a Közgyűlés választja három évi időtartamra

Tisztségviselők a tisztségüket társadalmi tevékenységként látják el. Az Egyesület tisztségviselői igazolt, az Egyesület érdekében felmerült költségeikre költségtérítésben részesülhetnek.

 1. Az Egyesület Elnöke:

-          az Egyesületet a hivatalos fórumok és a média felé az Elnök és az Ügyvezető Elnök képviseli önálló aláírási joggal (vitás esetben az Elnök szava a döntő), az Elnök, illetőleg az Ügyvezető Elnök a képviseletet adott tárgyakban az Egyesület bármely tagjára átruházhatja,

-          biztosítja az Egyesület ülései közötti időben az Egyesület folyamatos működését,

-          vezeti az Egyesület üléseit,

-          gondoskodik az alapszabály betartásáról,

-          irányítja az Egyesület célkitűzéseiből adódó feladatok megvalósítását és gazdálkodását

 1. az Elnök munkáját az Ügyvezető Elnök segíti és az elnök általános helyetteseként működik,

-          munkáltatói jogokat gyakorol az Egyesület hivatali szerveinek alkalmazottai felett,

 1. A Társelnök mellérendelt viszonyban együttműködik az Egyesület választott tisztségviselőivel, az Egyesület célkitűzéseiből adódó feladatok megoldásában
 2. A Tanácsadók kapcsolataikkal, tapasztalataikkal segítik az Elnökség munkáját Külső kapcsolataikban jogosultak az „Egyesület alelnöke” cím használatára.
 3. A klubigazgató szervezi a klubrendezvényeket és a titkársági munkát.
 4. A Belföldi titkár az Elnökség döntéseinek megfelelően Magyarországon rendezvényeket szervez, részt vesz a titkársági munkában.
 5. A Nemzetközi Titkár az Elnökség döntéseinek megfelelően külföldön rendezvényeket szervez részt vesz a titkársági munkában .
 6. A Gazdasági felelős gondoskodik az Egyesület bevételei és kiadásai közötti egyensúly biztosításáról. Az Elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet, emlékeztetőt készít.
 7. A Szóvivő rendszeresen kapcsolatot tart a sajtóval, a sajtót rendszeresen tájékoztatja az Egyesület tevékenységének fontosabb eredményeiről.

 

A vezető tisztségviselők az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a döntéshozó szerv által hozott határozatok, kötelezettségeik vétkes megszegésével az Egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozottkárért való felelősség szabályai szerint felelnek.

 

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:

a) a megbízás időtartamának lejártával,

b) visszahívással,

c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,

d) lemondással,

e) elhalálozással.

 

A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a döntéshozó szerv az új vezető tisztségviselő megválasztásáról vagy a Közgyűlésig terjedő időszakra kooptálással már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

 

A vezető tisztségviselő jogviszonyára - ha a vezető tisztséget nem munkaviszony keretében látja el - a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 474-483. §) megfelelően irányadóak.

 

 

16

Az ügyvezetŐ ELNÖK

 

Az Egyesület adminisztratív, operatív ügyeinek intézéséért az Ügyvezető Elnök a felelős. Ezen feladatok ellátása érdekében az Egyesület alkalmazottakat foglalkoztathat. Az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat az Egyesület Ügyvezető Elnöke gyakorolja.

 

Az Ügyvezető Elnök feladatai:

- az Egyesület operatív, adminisztratív ügyeinek intézése,

- az Egyesület munkájához szükséges anyagi feltételek megteremtése

 

Az Ügyvezető elnök önálló aláírási joggal rendelkezik az Egyesület képviseletére és az Elnök általános helyetteseként működik.

 

 

 

 

 

 

VI.

KÖNYVVIZSGÁLÓ

 

Ha a vonatkozó jogszabályok kötelezővé teszik, a Közgyűlés javaslatára az Elnökség könyvvizsgálót bíz meg.

 

VII.

A döntések nyilvánossága

 

 

Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzít. A jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség minden jelenlévő tagja, közgyűlés esetén a levezető elnök és a közgyűlés által erre kijelölt két hitelesítő tag.

A közgyűlés levezető elnöke a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti.

Az Elnökség elnöke köteles a közgyűlés és az Elnökség által hozott döntések nyilvántartásáról gondoskodni, amely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye is.

Az Elnökség elnöke köteles a közgyűlés és az Elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthetnek, a döntés meghozatalától számított öt napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni.

A Közgyűlés és az Elnökség határozatait minden esetben nyilvánosságra kell hozni a határozathozataltól számított legkésőbb 15 napon belül, internet útján.

 

 

VIII.

Közhasznúsági nyilatkozatok

 

 

Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból.

 

Az alapszabályban foglalt célkitûzések megvalósítása érdekében, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételei érdekében

- az Egyesület vállalja céljai szerinti előadások, vitafórumok és konferenciák, valamint jótékony-célú rendezvények, kulturális és oktatási valamint szociális célú programok szervezését.

- az Egyesület céljának biztosítása érdekében együttműködési szerződést köt a hasonló tevékenységet ellátó szervezetekkel.

- az Egyesület évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról. Az Egyesület által meghirdetett képzések, tanfolyamok, egyéb tájékoztatók prospektusai - az Egyesület székhelyén - bárki részére rendelkezésre állnak.

 

Az egyesület  gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;

 

 

 

Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.

 

Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

 

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja fel figyelemmel arra, hogy az Egyesület tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen alapszabályban rögzített tevékenységre fordítható.

 

Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük támogatást nem fogad el.

 

Az egyesület jelen szerződés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, működését, az általa végzett szolgáltatás igénybevételének módját  Internet útján is nyilvánosságra hozza.

 

Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a jogszabályban előirtak szerint kell letétbe helyezni és az internet útján, az egyesület honlapján nyilvánosságra hozni., ezzel egyidejűleg biztosítani kell annak bárki általi hozzáférhetőségét (betekintését és saját költségére másolat készítését).

 

A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:

a) a számviteli beszámolót;

b) a költségvetési támogatás felhasználását;

c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;

d) a cél szerinti juttatások kimutatását;

e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;

g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

 

A közhasznúsági jelentést az elfogadásától számított 15 napon belül az Internet útján közzé kell tenni.

 

 

Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.

 

Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére megküldeni.

 

Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

 

Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

 

 

IX.

 

 Összeférhetetlenségi szabályok

 

Az Alapítók a tisztségviselők felkérésekor figyelembe veszik a Ectv. 38.§ (1), (2) és (3) bekezdésében és a 39.§ (1) bekezdésben írott  összeférhetetlenségi szabályokat.

 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

 

 

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamen.nyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

 

X.

 

Az Egyesület megszűnése

 

 

Az Egyesület megszűnésére a Ptk. 3:48.§ (1) bekezdése, 3:83. §-a; és a 3:84.§-a az irányadó.

 

Az Egyesület megszűnése esetén –a hitelezők kielégítése után- vagyonáról a Ptk. 3:85.§ -ának megfelelően a döntéshozó szerv akként rendelkezik, hogy az a Kárpát-medencei magyar nemzetiségi kisebbségi, kulturális szervezethez jusson.

 

 

 

XI.

 

Záró rendelkezések

 

 

 

Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület 2014.04.15.-i . napján megtartott Közgyűlése elfogadta.

 

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a hatályos törvények, a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabály rendelkezései, valamint a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.

 

 

 

Kelt :

Budapest, 2015. április 21.

 

Igazolom, hogy az alapszabály okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.  

 

 

 

 

 

 

 

dr Czeglédi József

elnök

 

 

 

 

 

Megjegyzés: az Egyesület 2001-ben jött létre. A Fővárosi Törvényszéken a szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0009742.